Oświadczenie prawne

Ta strona zawiera instrukcje prawne dla użytkowników Internetu odwiedzających tę witrynę. Wszyscy użytkownicy przyjmują do wiadomości, że korzystają z tej witryny na własne ryzyko. Odwiedzając niniejszą witrynę, użytkownik wyraża zgodę na warunki określone poniżej, które mogą zostać zmienione przez Goodwill Pharma Plc.

Własność intelektualna

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej jest Goodwill Pharma Plc. Materiały na tej stronie, w tym znaki towarowe, logo i nazwy domen, są chronione prawem własności intelektualnej i są własnością Goodwill Pharma Plc lub są licencjonowane do użytku przez Goodwill Pharma Plc.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Goodwill Pharma Plc użytkownik nie może kopiować, powielać, modyfikować, ponownie publikować, przesyłać, zniekształcać, przekazywać ani rozpowszechniać w żaden sposób żadnych materiałów zamieszczonych w witrynie ani ich części, z wyjątkiem pojedynczej kopii, którą użytkownik może pobrać na swój komputer osobisty do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem poszanowania praw własności intelektualnej lub innych praw, o których mowa w tych materiałach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie treści zamieszczone w Portalu są chronione prawami autorskimi, chyba że określono inaczej, i nie mogą być wykorzystywane w sposób inny niż określony w niniejszym dokumencie lub w tekście zamieszczonym w Witrynie bez zgody Goodwill Pharma Plc.

Goodwill Pharma Plc zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w celu wyegzekwowania wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej.

Charakter informacji

Goodwill Pharma Plc. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na jej stronie internetowej były aktualne, zgodne z prawdą i dokładne. Chociaż strony witryny są dostępne dla użytkowników w innych krajach, podane informacje są ważne tylko na Węgrzech.

Goodwill Pharma Plc nie gwarantuje autentyczności materiałów i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za informacje zawarte w witrynie. Ani Goodwill Pharma Plc, ani żadna strona zaangażowana w tworzenie i obsługę witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne lub karne szkody, utratę danych lub jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści witryny.

Niniejsza strona internetowa zawiera ogólne informacje i nie zastępuje porady medycznej, diagnozy ani leczenia. Zaleca się zatem skonsultowanie się z lekarzem lub zasięgnięcie profesjonalnej pomocy w

przypadku wystąpienia objawów lub konkretnych pytań dotyczących stanu zdrowia. Nie należy wykorzystywać zawartych tu informacji do diagnozowania jakiejkolwiek choroby lub problemu zdrowotnego ani do przepisywania jakichkolwiek leków opisanych na tej stronie. Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub innym kompetentnym pracownikiem służby zdrowia.

Goodwill Pharma Plc nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie jakiegokolwiek zdarzenia wynikającego z nieprawidłowej lub nieprofesjonalnej interpretacji informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Linki do innych stron internetowych

Witryna może również zawierać łącza do innych witryn internetowych, których dostępność jest regularnie sprawdzana przez operatora witryny. Operator witryny nie gwarantuje jednak ciągłej dostępności łączy do tych witryn.

Zewnętrzne witryny internetowe mogą zawierać hiperłącza do naszej witryny. Żadne takie hiperłącze nie może zostać utworzone bez uprzedniej wyraźnej zgody Goodwill Pharma Plc. W żadnym wypadku Goodwill Pharma Plc nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność takiej zewnętrznej strony internetowej i nie przegląda, nie kontroluje, nie zatwierdza ani nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy, produkty lub inne materiały na takiej stronie internetowej lub z niej dostępne.

Ograniczenie odpowiedzialności

Goodwill Pharma Plc dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w niniejszej witrynie były dokładne i aktualne oraz zgodne z wymogami obowiązującego prawa. Goodwill Pharma Plc zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości witryny internetowej w dowolnym momencie, bez ograniczeń i bez uprzedzenia, a także do zakończenia lub zawieszenia dowolnej lub wszystkich swoich usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści witryny, danych, informacji, oświadczeń dostępnych w witrynie lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi ich dokładności, aktualności, ważności, kompletności, przydatności do określonego celu, niezawodności, ważności itp. Nasze oświadczenia i deklaracje na Stronie nie stanowią zobowiązania. Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje pobrane i uzyskane z Witryny lub za jej pośrednictwem są wykorzystywane dobrowolnie, według własnego uznania i na własne ryzyko.

W związku z tym, z wyjątkiem bezpośrednich szkód wynikających z umyślnego działania lub niedbalstwa Goodwill Pharma Plc, Goodwill Pharma Plc nie ponosi odpowiedzialności:

  • Za nieścisłości lub pominięcia w informacjach na tej stronie;
  • Szkody wynikające z nieautoryzowanego dostępu skutkującego zmianą informacji lub materiałów na stronie internetowej;
  • Ogólnie rzecz biorąc, za wszelkie pośrednie lub bezpośrednie szkody, niezależnie od przyczyny, pochodzenia lub konsekwencji, nawet jeśli Goodwill Pharma Plc przewidziała szkodę, która wystąpiła z powodu (i) uzyskania lub nieuzyskania dostępu do witryny internetowej, (ii) korzystania z witryny internetowej, co spowodowało zainfekowanie komputera lub któregokolwiek z jej produktów wirusem i/lub (iii) uwierzenia w jakiekolwiek informacje dostarczone bezpośrednio lub pośrednio przez witrynę internetową.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie zwalnia Goodwill Pharma Plc z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Operator strony internetowej może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za treść informacji opublikowanych w jego systemie portalowym wyłącznie na terytorium Republiki Węgierskiej, w granicach przepisów prawa krajowego.

Dostęp do strony internetowej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) nie jest technicznie możliwe, aby witryna działała bez błędów i że Goodwill Pharma Plc nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy, (ii) że błędy mogą spowodować tymczasową niedostępność witryny oraz (iii) że na funkcjonalność witryny mogą mieć negatywny wpływ okoliczności pozostające poza kontrolą Goodwill Pharma Plc, takie jak łącza transmisyjne i telekomunikacyjne między Goodwill Pharma Plc a użytkownikiem lub inne systemy i sieci. Goodwill Pharma Plc i/lub jej dostawcy mogą od czasu do czasu, tymczasowo lub na stałe, modyfikować lub przerywać dostępność Witryny lub jej części w celu konserwacji i/lub ulepszenia lub zmiany Witryny. Goodwill Pharma Plc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie dostępności Witryny.

Pliki cookie

Używamy plików cookie w naszej witrynie, aby zwiększyć wygodę odwiedzin. Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer. Plik cookie to osobisty identyfikator użytkownika, który nie może być wykonywany jako kod ani przenosić wirusów. Jest on unikalny dla każdego użytkownika i może być odczytany wyłącznie przez serwer, który go umieścił. Plik cookie pozwala stronie internetowej zapamiętać, kim jesteś. Ważne jest, aby wiedzieć, że sam plik cookie nie wystarczy do identyfikacji użytkownika.

Plik cookie pozwala nam rozpoznać użytkownika, gdy do nas powraca. Pozwala to na łatwiejsze znalezienie nowych lub nieodwiedzanych treści podczas kolejnych wizyt. Pomagają nam gromadzić anonimowe dane, które informują nas, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny. Statystyki te są wykorzystywane do ulepszania witryny.

Nie pozwala nam to w żaden sposób zidentyfikować użytkownika.

Jurysdykcja

Witryna i jej zawartość podlegają prawu węgierskiemu. Wszelkie postępowania prawne związane z witryną lub jej zawartością będą prowadzone przed sądem węgierskim.